wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń

Zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie postępowania administracyjnego organ gminy ma siedem dni na wydanie zaświadczenia.

Wydział spraw Obywatelskich wydaje następujące rodzaje zaświadczeń:

-poświadczenie zameldowania

-zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

W celu uzyskania właściwego zaświadczenia należy zwrócić się z wnioskiem z którego wynikać będzie rodzaj żądanego zaświadczenia,oraz wskazanie do jakich celów ma służyć wydane zaświadczenie.  

Za wydanie zaświadczeń pobiera się opłate w wysokości 17 zł.Kwotę tą uiszcza się w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej.                                                             

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r.art.2.ust.1.nie podlega opłacie:    

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a)    alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b)    ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c)    świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d)    wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum, 

e)    powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,     

f)    zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 

g)    nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h)    załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),                                                                   

i)    nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,           

j)    pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,   

k)    o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,                           

l)    rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz.1437);       

 

Banery

Kalendarium

Banery