Przetargi

Przetarg nieograniczony na modernizację MDK w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11,fax (046) 814 43-23


o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Modernizacja budynku MDK w Rawie Mazowieckie

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Konstrukcje metalowe  45223100-7; Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1; Roboty murarskie 45262500-6;  Tynkowania 45410000-4; Kładzenie i wykładanie podłóg 45432100-5; Izolacje cieplne 4531000-3; Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 45421100-5; Roboty w zakresie różnych nawierzchni dróg 45332200-8; Instalacje sanitarne wewn. – hydrauliki 45332200-8; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych i opraw 45311000-0.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym.

Opłata za specyfikację wynosi 40 zł brutto.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:20.10.2006r

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12) w dniu 29 maja 2006r. o godz. 10 05.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 12.000 zł

Kryteria oceny ofert:

- cena – 95%

- gwarancja – 5%


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na Modernizację budynku MDK w Rawie Mazowieckie” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 29 maja 2006r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5).

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Marian Witek – roboty instalacyjne;

Michał Bors – roboty ogólnobudowlane tel (046) 814 42 01.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym przekazane zostało Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 28 marca 2006r 

drukuj (Przetarg nieograniczony na modernizację MDK w Rawie Mazowieckiej)

  • autor: Michał Bors

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery