Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Nasz znak: GK.6220.10.2016.3         Rawa Mazowiecka, 23.11.2016r.                                                                             

 

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

zawiadamia Strony

- o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k. z siedzibą przy ul. Srebrnej 9, 60-178 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Dystrybucyjnego Rawa Mazowiecka, na działkach nr ew. 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/4, 35/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 obręb 3 Miasta Rawa Mazowiecka”, powiat rawski, województwo łódzkie.

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 25.10.2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie pisemnie w biurze podawczym tutejszego Urzędu (Plac Piłsudskiego 5 w Rawie Mazowieckiej) w godzinach pracy Urzędu.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery