Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka, 25.07.2017r.

Nasz znak:GK.6220.10.2016.22

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

zawiadamia Strony o etapie postępowania administracyjnego:

 

wszczętego na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp.k. z siedzibą 60-178 Poznań, ul. Srebrna 9 reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Sokołowską postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Dystrybucyjnego Rawa Mazowiecka, na działkach nr ewidencyjny: 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/4, 35/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 obręb 3 Rawa Mazowiecka”:

 

-o wydaniu w dniu 25.07.2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Dystrybucyjnego Rawa Mazowiecka, na działkach nr ewidencyjny: 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/4, 35/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 obręb 3 Rawa Mazowiecka”, powiat rawski, województwo łódzkie,

 

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Wydział Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pok. nr 18,

w godzinach urzędowania.

Biorąc po uwagę fakt, iż liczba ustalonych stron w postępowaniu przekracza 20 zgodnie z cyt. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ stosuje cyt. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i obwieszczeniem powiadamia strony o toczącym się postępowaniu, jego kolejnych etapach oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

  • data: 2017-07-28

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery