Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

                                                                                             

Rawa Mazowiecka, 10.11.2017r.

Nasz znak: GK.6220.3.2017.7                                                                                    

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 oraz 61 § 1 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

zawiadamia Strony

- o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy PHU MAR-MET Marek Wolski, ul. Zamkowa Wola 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i czasowego magazynowania odpadów w tym złomu (surowców wtórnych) w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Reymonta 7A”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 308/15 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka,

 

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i czasowego magazynowania odpadów w tym złomu (surowców wtórnych) w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Reymonta 7A”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 308/15 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74  ust. 3 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.    

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój 18.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • autor: Karolina Gawot, data: 2017-11-14

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery