UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 26 Czerwca 2019, Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

 

Rawa Mazowiecka, dn. 25.06.2018r.

Znak sprawy:GK.6220.8.2016.23

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1936 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 204/2, 205/3, 205/8, 206/3, 206/8, 207/3, 207/10, 208/3, 208/9, 208/10, 209/3, 209/11, 209/12 obręb 2 Miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, planowanego do realizacji przez firmę Food Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 35a w Rawie Mazowieckiej.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wystąpił o uzgodnienie warunków jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018r. nowych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) poprzez dodanie punktu 4 w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) wprowadzającego obowiązek uzyskania uzgodnienia nowego organu, wystąpiono o uzgodnienie warunków do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie –Zarząd Zlewni  w Łowiczu.

            Dokumenty w sprawie tj. wniosek wraz z załącznikami, raport o oddziaływaniu na środowisko, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej warunków przedstawionych w raporcie oraz pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu wydane na podstawie art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28.02.2018r. o zmianie ustawy – Prawo wodne w ustawie z dnia 20.07.2017r. –Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018r. poz. 650), dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl.

 

 

  • data: 2018-06-26

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.