Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

                                    30.12.2019r. - 14.01.2020r.

Znak sprawy: GK.6220.12.2019.1            

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamia Strony

 

O wszczęciu postępowania na wniosek inwestora FAM Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Burakowskiej 5/7 w Warszawie (adres korespondencyjny: FAM Sp. z o.o. przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie magazynu zewnętrznego na terenie istniejącego zakładu FAM Sp. z o.o. przy ul. Opoczyńskiej w miejscowości Rawa Mazowiecka o nowe tereny utwardzone na działce 3/24 wraz z poszerzeniem granic zakładu o działkę 3/45 wraz z niezbędną infrastrukturą”. 
 

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pok. 18 w godzinach: od pn. do czw. w godz.: 8.00-16.00; pt. w godz: 8.00-15.00).

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • autor: Karolina Gawot, data: 2019-12-30

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery