Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej kpa w związku z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 283) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek FMR Lisicki Janusz Lisicki, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o zebranych dowodach i materiałach  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w  tym z treścią stanowisk pozostałych organów współdziałających:

  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej - znak: PPIS.ZNS.470.39.2020 z dnia 3.10.2020 r. (data wpływu 01.02.2021r.),
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łodzi, - znak: WOOŚ.4220.799.2020.AZMTr.2 z dnia 22.12.2020 r.,
  • opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - znak: WA.ZZŚ.435.1.667.2020.MS z dnia 17.12.2020r. (data wpływu 30.12.2020r.).

Zainteresowane strony mogą  zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia,  w którym nastąpiło  publiczne ogłoszenie, w  siedzibie Urzędu Miasta  w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 18, w godzinach  pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8:00 do godz. 16:00, w środę w godz. od 8:00 do 17:00 i w piątek w godz. od 8:00 do godz. 15:00.

Zgodnie z art. 49 k.p.a.  zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło  publiczne ogłoszenie.

Obwieszczenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej bip.rawamazowiecka.pl 
  • data: 2021-03-10

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery