Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Decyzja FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o.

Nasz znak:GK.I.7624/45/06                   

Rawa Mazowiecka, 21.09.2006r.

ZAWIADOMIENIE

                Na podstawie art. 61, § 4 k.p.a. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, że na wniosek FAM  Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o., 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa instalacji:

cynkowania ogniowego o wydajności 5Mg/h wsadu stalowego, cynkowania ogniowego elementów drobnych o wydajności 0,5 Mg/h wsadu stalowego, malarni proszkowej ze śrutownicą o wydajności 0,5 Mg/h wsadu, oczyszczarki przelotowej do śrutowania elementów stalowych o wydajności 2Mg/h wsadu”.

Załączona do wniosku dokumentacja – Raport oddziaływania na środowisko znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie Pl. Piłsudskiego 4, w Wydziale Gospodarki Komunalnej pok. nr 14, gdzie w terminie 21 dni można składać uwagi i wnioski dot. w/w postępowania.  

        Jednocześnie informujemy, iż zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń i  stronie internetowej miasta  www.rawamazowiecka.pl 

  • autor: Duda Dariusz, data: 2006-09-21

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery