Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

ZAWIADOMIENIE

Nasz znak: GK 7624/23/2010                                                                    Dnia; 2010.07.02 

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r., Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamiam, że

w dniu 02.07.2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  "budowa ul. Murarskiej” w Rawie Mazowieckiej - na działkach o numerze ewid. 321/1, 320 obręb 1 i 1/2 obręb 4 .

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w tut. urzędzie pok. 18 w godzinach pracy Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 5 .
 Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka , w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.           
 
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl i tablicy ogłoszeń.
 
 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Eugeniusz Góraj
  • autor: Karolina Senator

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery