Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022rok,

Konsultacje odbywały się w terminie od 27 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r. Forma konsultacji:

  • udostępnienie projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej
  • spotkanie pod nazwą Forum Organizacji Pozarządowych, w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 ;w Rawie Mazowieckiej, w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych na temat programu.

W dniu 3 listopada 2021 r. w związku ze zmianą w treści projektu programu  - Rozdział 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, termin konsultacji został wydłużony do dnia 10 listopada 2021 r.

W wyniku konsultacji Stowarzyszenie Rawa dla Zwierząt  zgłosiło wniosek, w którym zwróciło się z prośbą o wpisanie do treści programu zadania: ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, wniosek tego stowarzyszenia został uwzględniony.

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-11-15
  • Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi (PDF)
    Wyniki kkonsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022rok - skan nieedytowalny w pliku pdf
    • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-11-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery