Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Raport z konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Raport z konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2023 rok

I. Przedmiot konsultacji – Program Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2023 rok,
II. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji  - od 29 września 2022 r. do 7 października 2022 r. 
III. Forma konsultacji: 
1)    udostępnienie projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl 
2)    spotkanie, w dniu 6 października 2022 r. o godz. 10.00 w Jatkach Miejskich w Rawie Mazowieckiej ul. 13 Mickiewicza , w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych na temat programu.
IV. Kontakt do prowadzącego konsultacje – email: oswiata@rawamazowiecka.pl.
V. Uczestnicy konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)
VI. 1.Wykaz uwag i opinii do przedmiotu konsultacji, oraz stanowisko do uwag i opinii przez uczestników konsultacji.

 

Lp.

Wykaz uwag i opinii zgłoszonych przez Przedstawiciela Stowarzyszenia WOW ! Pana Tomasza Walasa

 

Stanowisko  do uwag i opinii

1.

Jeśli wspominamy o Lokalnym Programie Rewitalizacji, to powinien być załącznik albo odnośnik (link, oprócz opisu), pokazujący jego obszar. (Czy w związku z zakonczeniem prac rewitalizacyjnych obszar ten nadal formalnie istnieje? Kiedy i na jakiej podstawie zakonczy się jego egzystencja?) Taka informacja jest potrzebna, bo nie wiadomo czy uchwała się nie zdezaktualizuje z powodu zniknięcia tego obszaru.

Uwzględniono link  pokazujący obszar rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

2.

prowadzenie i rozwój form dialogu społecznego z organizacjami; - jakich? Proszę wyspecyfikować

Nie uwzględniono

3.

pobudzanie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków spoza budżetu miasta, w tym funduszy unijnych", - dodałbym: "w szczególności, poprzez wydzielenie puli budżetu na wkłady własne dla organizacji, w organizowanych konkursach publicznych.

Nie uwzględniono

4.

integracja organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta w sferze działań publicznych." - tutaj należy podać precyzyjnie w jaki sposób ma następować ta integracja i kto ma ją inicjować. Nie wiadomo czy chodzi o wspólne picie wódki czy o wspólne czyny społeczne. Nie wiadomo również, kto miałby to koordynować i jakiej organizacji miałoby specjalnie zależeć na współpracy z innymi organizacjami. Organizacje nie współpracują, a rywalizują ze sobą. Nie dzielą się się zasobami. Nie są znane ich zasoby ludzkie i materiałowe. Nie są jasne zasady ogólnodostępności zasobów pozyskanych z budżetu obywatelskiego. Np. Mnie interesuje czy mogę napisać wniosek o udostępnienie samochodu WOPR na wyprawy rowerowe mojego stowarzyszenia.

Nie uwzględniono

5.

W rozdziale 4 jest "8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;". Powinno być według mnie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa"

Nie uwzględniono

 

6.

W rozdziale 4 powinien być dodany podpunkt 12: "Wspierania współpracy z innymi organizacjami NGO, w tym z organizacjami międzynarodowymi"

Nie uwzględniono

 

7.

Oraz podpunkt 13: "Działalności na rzecz promocji miasta Rawa Mazowiecka, Powiatu Rawskiego i Województwa Łódzkiego".

Nie uwzględniono

 

8.

podpunkt 14: "Działalności na rzecz promocji patriotyzmu, tradycji niepodległościowych, pamięci historycznej, organizacji spotkan z autorytetami w tej dziedzinie i zywymi świadkami historii"

Nie uwzględniono

 

9.

W rozdziale 5 - "4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli władz miasta;" - Dodałbym: Członkowie komisji konkursowych, w konkursach organizowanych przez miasto, pracują za wynagrodzeniem. Społecznie to mogą pracować urzędnicy. Za pracę należy się płaca. Socjalizm dawno się skonczył.

Nie uwzględniono

 

10.

W rozdziale 5

- "12) udzielania pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze z miast partnerskich;" - dodałbym "między innymi poprzez publikację listy zasobów tych miast, z których mieszkancy Rawy Mazowieckiej mogą korzystać bezpłatnie, na podstawie zawartych przez miasto umów" Chodzi mi o to, że jak potrzebuję zorganizować wyprawę do Boskowic czy Nyirbator, to żebym się sam nie branzlował z szukaniem informacji i zezwolen, co i gdzie się załatwia, tylko żeby było jasno na stronie miasta: "W Nyirbator organizacje mogą skorzystać z następującej bazy noclegowej. W celu rezerwacji prosimy o kontakt z ...." 

Nie uwzględniono

 

11.

W rozdziale 5

"14) współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w zakresie szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych." - zapis jest niekonstytucyjny, faworyzuje jeden podmiot - powinien się tym zająć urząd antymonopolowy.

Nie uwzględniono

 

12.

Rozdział 6

"1) z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną;"

- A co z edukacją dorosłych? Gorszy sort Polaków? To już nie będzie można zorganizować spotkania z jakimś profesorem z uczelni dla dorosłych?

 

 

Nie uwzględniono

 

13.

Rozdział 6

"a) wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory," - to kryminalny zapis, faworyzujący niektóre choroby. To osoby chore na chorobę alkoholową mają się nie aktywizować? Osoby ze stwardnieniem rozsianym, autyzem, chorbami genetycznymi to gorszy sort rawian?

Nie uwzględniono

 

14.

Rozdział 6

"8) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: a) organizacja imprez sportowych," - powinno być według mnie a) organizacja imprez sportowych i turystycznych, w szczególności o charakterze lokalnym

Nie uwzględniono

 

15.

Rozdział 6

"b) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży," - powinno być dodane "i dorosłych". Dorośli mają nie uprawiać sportu? Jak tata z synem będą razem ćwiczyć, to dla miasta syn jest cacy, a tata be?

Nie uwzględniono

 

16.

Rozdział 7: "2.Program będzie realizowany poprzez: 1) prowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 2) współpracę miasta, Rady Miasta, organizacji i mieszkańców w realizacji zadań publicznych, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych; 3) powołanie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym."

Dodałbym podpunkt 4) Realizację wniosków złożonych z inicjatywy organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe nie są marionetkami Urzędu Miasta i nie muszą realizować wizji władzy, bo mają własne wizje i własne inicjatywy.

Nie uwzględniono

 

17.

Rozdział 11: Powinien być podpunkt: Członkowie komisji za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

Nie uwzględniono

 

 

 

Lp.

Wykaz uwag i opinii zgłoszonych przez Daniela Stąporka Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Rawa Mazowiecka

 

Stanowisko  do uwag i opinii

1.

Prośba o wpisanie do ”Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023 zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Uwzględniono

 

VI. 2 W trakcie spotkania, w dniu 6 października 2022 r. o godz. 10.00 w Jatkach Miejskich w Rawie Mazowieckiej ul. 13 Mickiewicza, przedstawiciele organizacji pozarządowych nie zgłosili uwag do treści programu.


 Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

        Piotr Irla

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery