Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
I. Przedmiot konsultacji – Program Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,
II. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 4 października 2023 r. do 13 października 2023 r. 
III. Forma konsultacji:
•    udostępnienie projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl
•    spotkanie, w dniu 11 października 2023 r. o godz. 10 w Jatkach Miejskich w Rawie Mazowieckiej ul. Mickiewicza 13, w celu uzyskania opinii od organizacji pozarządowych na temat programu. Protokół ze spotkania stanowi załącznik do niniejszego raportu.
IV. Kontakt do prowadzącego konsultacje – email: oswiata@rawamazowiecka.pl
V. Uczestnicy konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,                o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
VI. Wykaz uwag i opinii do przedmiotu konsultacji, oraz stanowisko do uwag i opinii .

Lp.

Wykaz uwag i opinii zgłoszonych przez Przedstawiciela Stowarzyszenia WOW! Pana Tomasza Walasa

Stanowisko do uwag i opinii

1.

Rozdział 2 §2 punkt 2. 3) rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców

W punkcie tym nie wymieniono czyje mają to być te zasoby - czy miasta, czy organizacji czy może księdza proboszcza. Każdy z tych podmiotów i wiele innych może zaspakajać potrzeby mieszkańców. Jeśli miasto chce zaspakajać rozwój zasobów ludzkich mojej organizacji to się nie zgadzam, a jeśli swoje, to niech sobie rozwija.

 

Działalność miasta służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, wspólnie rozwijamy nasze kompleksowe zasoby w tym zakresie.

2.

Rozdział 3 § 3.1Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach określonych w ustawie oraz przy zachowaniu rzetelności w przepływie informacji, terminowości, systematyczności, współuczestnictwa i równości w traktowaniu wszystkich podmiotów objętych współpracą.

Proponujemy wykreślić „objętych współpracą”. Równość w traktowaniu wszystkich podmiotów gwarantuje konstytucja i to niezależnie, czy są objęte współpracą czy nie.

Obecny zapis klasyfikuje podmioty, z którymi nie została nawiązana współpraca jako gorsze.

Miasto nie dyskwalifikuje żadnych podmiotów, nie wszystkie realizują zadania Miasta, mogą realizować tylko i wyłącznie swoje zadania.

3.

Rozdział 4 – Powinien być wyraźny odział na zadania obowiązkowe gminy i zadania nieobowiązkowe, żeby nie dochodziło do patologii, że burmistrz finansuje tylko to co musi.

Nie uwzględniono

Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest to dokument programowy, określający zasady partnerskiej współpracy i zgodnego współdziałania  Miasta z  interesariuszami  pochodzacymi z sektora pozarządowego .

4.

Rozdział 4 – Specyfikacja Zakresu Przedmiotowego powinna być ułożona na podstawie statutów i regulaminów wszystkich rodzajów prowadzonych działalności NGO na terenie miasta, a nie być gniotem powstałym poprzez losowe wykreślanie punktów z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Nie uwzględniono

Miasto ustala zadania priorytetowe realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5.

Brak zapisu z pkt. 19 § 4.1 tj. turystyki i krajoznawstwa jawnie dyskryminuje nasze stowarzyszenie i jest niezgodne z konstytucyjnymi zapisami o równości podmiotów wobec prawa.

Uwzględniono zapis dotyczący turystyki i krajoznawstwa w treści programu.

6.

W przypadku braku uzupełnienia w/w specyfikacji o turystykę i krajoznawstwo będziemy pisać odwołania, aby nigdy ten dokument nie wszedł w życie.

Wnioskodawca ma do tego prawo.

 

 

7.

Z wykreślonych treści bardzo brakuje zapisów o promocji regionu w kraju i za granicą oraz nawiązywaniu współpracy międzynarodowej

Nie uwzględniono:

zadanie nie mieści w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8.

Rozdział 5 Formy współpracy.

§ 5 powinien być uzupełniony o podpunkt realizacji zadań w trybie małych grantów, czyli wynikających z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Forma ta umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. -czyli powstaje z inicjatywy organizacji, a jej rozstrzygnięcie ma nastąpić w ciagu 7 dni.

 

Zapis nie uwzględniony, gdyż realizacja trybu „małych grantów” została szczegółowo opisana w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto prowadzi również współpracę w tym zakresie, zlecając realizację zadań publicznych w trybie „małych grantów”.

9.

Jeżeli miasto nie przewiduje takiej formy współpracy, lub nie zabezpieczy środków na wnioski z małych grantów w wysokości 20 000zł na jedną organizację NGO, to również zaskarżymy ten program współpracy, aby jak najszybciej trafił do śmietnika.

Nie uwzględniono,

Miasto w programie nie określa wysokości dotacji dla organizacji.

10.

§5 pkt 12 – Nie rozumiemy dlaczego miasto ma narzucać organizacjom wybór miast, z którymi organizacja chce współpracować za granicą. Z miastami partnerskimi to niech współpracuje miasto, a od inicjatywy współpracy organizacji ręce z daleka.

Miasto nie narzuca mieszkańcom, ani organizacjom miast, z którymi organizacja chce współpracować. §3 pkt 2 programu brzmi: Miasto i organizacje szanują swoją autonomię , nie narzucają sobie wzajemnie zadań.

11.

§5 pkt 13 – O organizacji zadań miasta niech informuje miasto. Powinno być umożliwienie publikacji o realizacji własnych zadań organizacji, bez względu na to czy zostały użyte środki miasta, darowizny czy ofiarność publiczna. Każda inicjatywa jest tak samo ważna, nie musi pochodzić od łaski z Urzedu Miasta.

Organizacje mają taką możliwość informowania o realizacji własnych zadań za pośrednictwem social mediów zarówno własnych jak i miasta.

12.

§5 pkt 13- Nie jest napisane nic o zasadach współpracy z KLUCZEM, czy jest to na podstawie umowy KLUCZA z MIASTEM czy każda organizacja NGO ma zawierać umowę osobno. Wreszcie nie ma nic o odpłatności.

Program jest dokumentem, który wyznacza kierunki działania i obszary współpracy, organizacje mogą korzystać z oferowanych form wsparcia bezpłatnie, mają możliwość zawierania odrębnych porozumień na usługi doradcze z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz.

13.

Rozdział 6 Priorytetowe zadania publiczne. 6 pkt 8a – proponujemy brzmienie: organizacja imprez sportowych, turystycznych, krajoznawczych, organizacja pielgrzymek i rajdów na orientację

 

Uwzględniono               Zostanie dodany w § 6 pkt 13 Z zakresu turystyki i krajoznawstwa: „organizacja imprez turystycznych, krajoznawczych, rajdów na orientację,”.                    Organizacja imprez sportowych  należy do katalogu zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

- pielgrzymki są formą kultu religijnego, ich organizacja nie należy do zadań własnych jst.

14.

Proponujemy też dodanie punktu f) – działanie na rzecz promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nie uwzględniono:

zadanie nie mieści w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15.

Rozdział 7 § 7.2 pkt 3 Proponujemy dodanie wysokości wynagrodzenia za pracę w komisji opiniującej w wysokości 1 diety radnego za posiedzenie na Radzie Miasta.

Zapis nie uwzględniony przepisy prawa nie przewidują wynagrodzenia za pracę w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

16.

Obowiązkowo życzymy sobie dodanie punktu na temat realizacji programu w trybie małych grantów i inicjatywy lokalnej

Zapis nie uwzględniony, gdyż realizacja trybu „małych grantów” została szczegółowo opisana w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto prowadzi również współpracę w tym zakresie, zlecając realizację zadań publicznych w trybie „małych grantów”. Inicjatywa lokalna została uwzględniona w §5 pkt 5  programu tj. „ Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następujących formach: umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.”

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery