Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571.) oraz uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23  listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 r. poz.10326), 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 r.

w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 38 000 złotych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. wyniosła 38 000,00  złotych

I Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji określają:

1) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku   ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
2) program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (Uchwała nr LVI/474/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2023 r.) 

2. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: 
1) prowadzą działalność na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
2) zamierzają realizować zadania na terenie Rawy Mazowieckiej 
3) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem
4) dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania 
5) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu 
6) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę zgodną z zadaniem stanowiącym przedmiot konkursu. Oferta    powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zdań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). Do oferty powinny być załączone wszystkie wymagane w ogłoszeniu załączniki.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
4. Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

II Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
1. Środki z przyznawanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
1) są niezbędne do realizacji zadania,
2) zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem 
a Miastem Rawa Mazowiecka,
3) zostały faktycznie poniesione w trakcie realizacji zadania,
4) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta,
5) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1) Zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
2) Wydatki związane z działalnością gospodarczą,
3) Zakup środków trwałych, których wartość przekracza 3 500,00 złotych,
4) Koszty związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń,
5)  Opłaty bankowe, sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta,
6) Koszty obsługi zadania publicznego przekraczające 10% wartości dotacji (w tym koszty o charakterze administracyjnym, koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania)
3. Wkład własny nie może być mniejszy niż 15% wnioskowanej kwoty dotacji. Na wkład własny składają się:
1) Wkład finansowy rozumiany jako wkład środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta Rawa Mazowiecka,
2) Wkład osobowy rozumiany jak świadczenie pracy przez wolontariuszy i pracy społecznej członków,
3) Wkład własny w postaci wkładu osobowego wliczany jest do kosztów całości zadania tylko jeśli jego wartość została oszacowana wg stawek godzinowych, przy czy stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40,00 złotych brutto za godzinę pracy wolontariusza,
4) Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego następuje przede wszystkim przez:
a) przedstawienie list z podpisami osób świadczącymi pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
b) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
1. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji kosztorysu przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania publicznego, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Brak poprawy lub aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z dotacji. W ramach aktualizacji kosztorysu oferent może zmniejszyć:
1)Wysokość zaoferowanego wkładu własnego ze środków finansowych z innych źródeł, niż budżet Miasta Rawa Mazowiecka, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie może być mniejszy niż zawarty w ofercie.
2) Wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy).
Zmniejszenia o których, mowa w punktach 1) i 2) nie mogą wpływać na osiągnięcie zakładanych celów realizacji zadania, określonych w ofercie.
3)Niezłożenie aktualizacji kosztorysu wraz z odpowiednio skorygowanym harmonogramem i opisem poszczególnych zadań (jeśli dotyczy) w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.
4) W przypadku złożenia aktualizacji kosztorysu, harmonogramu lub opisu poszczególnych działań zawierających błędy lub braki oferent wzywany jest do jej poprawy lub uzupełnienia w części zawierającej ww. braki lub błędy. W przypadku złożenia aktualizacji kosztorysu, z którego wynika, iż wprowadzone zmiany powinny być odzwierciedlone w skorygowanym harmonogramie lub opisie poszczególnych działań, oferent wzywany jest do złożenia skorygowanego harmonogramu lub opisu poszczególnych działań
5) Niezłożenie poprawionej lub uzupełnionej aktualizacji w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o konieczności jej uzupełnienia lub poprawy jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji co będzie skutkować niepodpisaniem umowy. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej. 
2.  Wydruk aktualizacji kosztorysu i harmonogramu powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
3. W przypadku składania (podpisania) wydruku aktualizacji kosztorysu przez pełnomocnika, do wydruku należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

5. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wartość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizowanego zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian. 

III. Termin składania ofert

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 9 kwietnia 2024 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

IV.    Do oferty należy dołączyć:
1) kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
2) oświadczenia:
1) o nieprowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku
2) o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
3) o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.


V. Terminy i tryb  stosowane przy wyborze ofert:
1)  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie wyników ukaże się w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
2) oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
3) odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
4) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.
5) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) celowość
2) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie
3) realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia)
4) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),  
5) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie ), 
6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 
7) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł pozyskanych na realizację zadania publicznego

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl 

Burmistrz Miasta 
Rawa Mazowiecka
mgr inż. Piotr Irla

Rawa Mazowiecka 20.03.2024 r.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery