Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Rawa Mazowiecka, 1.02.2023 r.

 

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.
I. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego
Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
ul. Warszawska 14, 96- 200 Rawa Mazowiecka
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 28.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery