Strategia Rozwoju Miasta - konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020”

 

Działając zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020”.

 

Z ww. dokumentu w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4 pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.: poniedziałek-czwartek 800-1600,  piątek 800-1500.

 

Elektroniczna wersja ww. dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (www.rawamazowiecka.pl) w zakładce Strategia Rozwoju Miasta-konsultacje społeczne.

Wnioski i uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2014r. (włącznie) w formie pisemnej na adres wskazany wyżej oraz w Biurze Podawczym            pok. nr 17, ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: inwestycje@rawamazowiecka.pl.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszcza się :

- na czas do 30 maja na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Pl. Piłsudskiego 5

- na stronie BIP Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

- w prasie lokalnej – jednorazowo

- w Radiu Victoria  

 

Osoba do kontaktu

Zastępca Burmistrza Miasta

Wojciech Skoczek

46 814 47 11

 

 

Banery

Kalendarium

Banery