Program "Czyste Powietrze"

Zmiany w programie Czyste Powietrze

W związku z dostosowaniem programu „Czyste Powietrze” do obecnych przepisów prawnych  poniżej została przedstawiona krótka informacja na temat istotnych zmian wprowadzonych w programie. Przypominamy, że program skierowany jest do osób będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, które planują wymianę źródła ciepła lub prace termomodernizacyjne.

Program „Czyste Powietrze” przegląd zmian:

 1. W ramach złożonych wniosków do końca czerwca 2019r. istnieje możliwość kwalifikowania kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku – dotyczy to przedsięwzięć rozpoczętych i niezakończonych. Po 01.07.2019r. koszty będzie można zakwalifikować tylko w sytuacji, gdy zostaną poniesione po złożeniu wniosku.
 2. Pożyczka z Funduszu będzie udzielana maksymalnie do 15 lat, jednak tylko do 75 roku życia. Istnieje możliwość karencji 12 miesięcznej w spłacie pożyczki liczonej od zakończenia inwestycji.
 3. Można złożyć więcej niż 1 wniosek, ale suma kwot przyznanych przez Fundusz i tak łącznie nie może przekroczyć 53 000,00 zł.
 4. Kosztami kwalifikowalnymi do uzyskania dofinansowania nie są np.:
  1. Wymiana dachu i połaci, ale tylko jego samo ocieplenie,
  2. Wymiana starych kotłów gazowych i olejowych na nowe, a od 01.07.2019r. również kotłów na biomasę (dlatego też chcąc wnioskować o termomodernizację przy źródle ciepła nie spełniającym wymogów technicznych programu, taki wniosek o termomodernizację będzie możliwy po wymianie źródła ciepła na własny koszt),
  3. Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia w budynkach, w których nie zmieniono sposobu użytkowania budynku na mieszkalny, (wymagane potwierdzenie stosownymi dokumentami) np. zmiana pomieszczeń warsztatu na funkcję mieszkalną,
  4. Nie podlega dofinansowaniu wymiana drzwi garażowych jak również okien piwnicznych, jeżeli piwnica/garaż nie jest ogrzewany,
  5. Kominek nie jest kosztem kwalifikowalnym dofinansowania.
 1. Nowym kosztem podlegającym dofinansowaniu w formie dotacji (zarówno dla budynków istniejących jak i nowobudowanych jest koszt wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
 2. Okres trwałości zadania wynosi 3 lata i podczas tego okresu pojawiła się możliwość zbycia nieruchomości np. w formie sprzedaży, darowizny; pod warunkiem zawarcia w akcie notarialnym informacji, że Nabywca wchodzi w obowiązki Zbywcy. Taki zapis nie zwalnia też Zbywcy z dotychczasowych obowiązków wobec Funduszu.
 3. Każdorazowo przy wniosku dotyczącym wymiany źródła ciepła wymagany jest dokument potwierdzający zezłomowanie dotychczasowego źródła ciepła.
 4. W sytuacji przeprowadzenia audytu energetycznego dla budynku to wnioskodawca decyduje czy będzie realizował całość prac wskazanych w audycie czy tylko część. Jednak po wskazaniu tych prac wynikających z audytu musi je przeprowadzić zgodnie z audytem.
 5. Wnioskodawca sam określa faktyczną liczbę osób gospodarstwa domowego, na podstawie, której liczony jest dochód (osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się).
 6. Jeżeli przedmiotowy budynek jest budynkiem 2 lokalowym to dla każdego z lokali przysługuje kwota dofinansowania do 53 tys. pod warunkiem wyodrębnienia lokali przed 31.12.2018r.
 7. Zmiana treści niektórych oświadczeń wchodzących w skład wniosku.

Ulga termomodernizacyjna

Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2019r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna tzn., że Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat , licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w ustawie z dnia 09 listopada 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

UWAGA ulga termomodernizacyjna nie przysługuje m.in. w następujących przypadkach:

 • jeżeli składany jest wniosek dla budynków nowobudowanych
 • jeżeli dochód liczony jest z gospodarstwa rolniczego

W związku z wprowadzeniem ulgi termomodernizacyjnej zmianie uległ też poziom dofinansowania dotacyjnego. I tak w przypadku osób korzystających z ulgi poziom dofinansowania w przypadku dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego netto przedstawia się następująco:

 1. Do 600,00 zł dotacja na poziomie do 90%
 2. 601-800 zł dotacja na poziomie do 80%
 3. 801- 1000 zł dotacja na poziomie do 67%
 4. 1001- 1200 zł dotacja na poziomie  do 55%
 5. 1201 – 1400 zł dotacja na poziomie do 43 %
 6. 1401 – 1600 zł dotacja na poziomie do 30%
 7. Powyżej 1600 zł
 • jeżeli dochód nie przekracza 85 528,00 zł dotacja do 18%
 • dochód pomiędzy 85 529,00 – 125 528,00 zł  dotacja do 15%
 • dochód powyżej 125 529,00 zł  dotacja nie przysługuje, możliwe skorzystanie tylko w ramach pożyczki funduszu                

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że w sytuacji budynków nowobudowanych w zakresie dotacji wnioskodawcy mogą ubiegać się jedynie o :

 • nowe źródło ciepła, pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia do 31.12.2019r.
 • dofinansowanie na wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją

Jeżeli wnioskujemy o prace termomodernizacyjne to przedsięwzięcie powinno być zgodne z warunkami technicznymi wskazanymi w rozporządzeniu po 2021r. np. współczynnik przenikalności ciepła dla okien < 0,9, ścian  <0,2, stropów <0,15. W sytuacji, w której budynek datujemy po 15.12.2002r. i źródło ciepła w budynku spełnia wymogi programu istnieje możliwość ubiegania się tylko o środki na fotowoltaikę (pożyczka) i wentylację mechaniczną z rekuperacją (dotacja). Wnioski złożone w 2018r. i nierozpatrzone podlegają starym zasadom dofinansowania.

 • data: 2019-02-19
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Logotyp Ministerstwa Środowiska
 • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery