Program "Czyste Powietrze"

Zmiany w programie Czyste Powietrze

29 lipca 2019 r. zostały wprowadzone zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany:

 1. Program nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu.
 2. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 3. Zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie -nie później niż 30miesięcy od daty złożenia wniosku.
 4. W Programie kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 5. Doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 6. W przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 7. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 8. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 9. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. Część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.
 10. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosek o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

                                      

 • data: 2019-08-12
 • Logotyp Ministerstwa Środowiska
 • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery