Podstrony strony Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Realizacja projektu

2018 rok

W 2018 roku zostało wykonane opracowanie pn. „Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na potrzeby stworzenia Kompleksowego Systemu Wsparcia Zasobów Mieszkaniowych”. Zasadniczym celem opracowania było zbadanie warunków mieszkaniowych obszaru rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej oraz dobranie rozwiązań i instrumentów, które mogą pomóc w uruchomieniu procesu odnowy zasobów mieszkaniowych. 

2019 rok

W 2019 roku odbyły się konsultacje społeczne, które miały następującą formę: ankieta internetowa, punkty konsultacyjne w trzech komórkach organizacyjnych urzędu oraz spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Konsultacje miały na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji w celu doboru rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które mogłyby zostać przygotowane przez Miasto Rawa Mazowiecka w celu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na tym obszarze. Na podstawie wniosków wyciągniętych z ankiety oraz ze spotkań z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych, stworzono propozycje prawnie dozwolonych instrumentów i narzędzi, które Miasto Rawa Mazowiecka wprowadza od 2019 roku. Instrumenty te zostały zaprezentowane na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się we wrześniu 2019 roku.

2020 rok

W 2020 roku podjęto działania w związku z wdrażaniem instrumentów pomocowych finansowych i pozafinansowych opracowanych we wcześniejszych okresach, a realizowanych w ramach projektu:

  • realizacja uchwały w zakresie niższej stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu elewacji - uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 261);
  • przeprowadzenie pierwszej edycji konkursu na najładniejszą elewację - zarządzenie nr 134/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 listopada 2019 r. Na początku grudnia komisja konkursowa przyznała nagrodę pieniężną w konkursie; 
  • dotacje na zabytki, o które mogą  wnioskować do Miasta Rawa Mazowiecka właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka określone zostały w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. W  roku 2020 przewidziano 50 000 zł na tego rodzaju działania;
  • publikacja i promocja poradnika dotyczącego możliwości wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, w marcu 2020 r. na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji oraz w lokalnych gazetach. W poradniku umieszczono propozycje instrumentów o charakterze finansowym oraz pozafinansowym opracowanych i udostępnianych przez Miasto Rawa Mazowiecka jak również  realizowanych przez inne podmioty.

2021 rok

W grudniu 2021 roku została rozstrzygnięta druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł właścicielowi budynku przy ulicy Mazowieckiej. Ponadto  wyróżnienie w wysokości 8 000 zł dla kolejnego budynku znajdującego się przy ul. Mazowieckiej przyznał Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla. 

2022 rok

W grudniu 2022 roku została rozstrzygnięta trzecia edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”.  Komisja konkursowa przyznała wszystkie nagrody przewidziane regulaminem konkursu budynkom przy ulicy Kilińskiego, Ziemowita i Wyszyńskiego. Trzy wyróżnienia przyznał także Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla. Wyróżnione budynki znajdują przy ulicy Warszawskiej oraz Słowackiego.

2023 rok

W listopadzie 2023 roku została rozstrzygnięta ostatnia, czwarta edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł brutto otrzymali właściciele budynku przy ul. Kościuszki, drugie miejsce i nagrodę o wartości 12 tys. zł brutto właściciele obiektu przy ul. Wyszyńskiego. Trzecia nagroda  w wysokości 10 tys. zł brutto trafiła do właścicieli nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej.

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

Zapewnienie na terenie obszaru rewitalizacji wysokiej jakości mieszkań stanowi kluczowy warunek skuteczności działań rewitalizacyjnych. Z diagnozy przeprowadzonej na potrzeby LPRMRM 2025 wynika, że najwyższy poziom zużycia technicznego i funkcjonalnego zabudowy mieszkaniowej występuje na terenie dedykowanym działaniom rewitalizacyjnym. Poprawa warunków zamieszkania w Rawie Mazowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji, skutkować będzie poprawą zarówno sytuacji społecznej jak i estetyki. Wyzwaniem pozostaje wypracowanie mechanizmów wsparcia finansowego, technicznego  i organizacyjnego nie tylko mieszkań komunalnych, zarządzanych obecnie przez Rawskie TBS, lecz przede wszystkim właścicieli domów prywatnych, Wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Nowe rozwiązania prawne przygotowywane w Polsce stwarzają szanse na wypracowanie takich mechanizmów, w formie zaplanowanych dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych, czy też pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatków i opłat lokalnych.

Podejmowane działania będą ukierunkowane na całościową i dogłębną diagnozę sytuacji mieszkaniowej w Rawie Mazowieckiej z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego, a w dalszej kolejności przygotowanie zestawu instrumentów  prawnych, finansowych, organizacyjnych oraz informacyjno- promocyjnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie przygotowanie kompleksowej diagnozy sytuacji mieszkaniowej na obszarze rewitalizowanym, uwzględniającej strukturę własnościową mieszkań, jak również strukturę społeczną, ekonomiczną oraz techniczną. Następnym krokiem będzie analiza dotychczasowych dobrych praktyk z Polski, uwzględniających udział  środków publicznych we wsparciu remontów i modernizacji prywatnych zasobów mieszkaniowych, jak również opracowanie kierunków działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych zróżnicowanych grup społecznych. Kolejnymi działaniami  będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie pakietu aktów wykonawczych prawa miejscowego i w końcu przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na temat możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego na działania remontowe i modernizacyjne na terenie obszaru rewitalizowanego.

Podmiotem realizującym projekt jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim.

Grupami docelowymi są mieszkańcy z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego.

Prognozowanym rezultatem tego działania będzie zwiększenie poziomu wiedzy o dostępności wsparcia publicznego na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych pozostających we władaniu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych właścicieli. Realizacja projektu będzie skutkować poprawą znacznej części zasobów mieszkaniowych oraz zwiększeniem atrakcyjności Rawy Mazowieckiej jako miejsca zamieszkania.  

 

Banery

Kalendarium

Banery