Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Program oferuje pożyczki związane z realizacją projektów unijnych dotyczących zmniejszenia ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Wnioski o wsparcie można składać do 30 czerwca 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Kto może złożyć wniosek ?     
1. Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.
2. Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.     
Na co można uzyskać wsparcie ?     
Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.     
Opis programu:     
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cele:
1. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.
2. Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.
Wartość pożyczki:
– dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów całkowitych projektu a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności;
– dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ.     
Termin składania wniosków:  - do 30 czerwca 2020  lub wcześniejszego wyczerpania środków

Więcej
   

  • autor: Z. Karpiński, Biuro ds. Rewitalizacji, data: 2019-03-06
  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery