Różne

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca organizatorów wymiany młodzieży do skorzystania z wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”. 

8. edycja projektu „UTW dla społeczności”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają  uniwersytety trzeciego wieku do współpracy w ramach projektu „UTW dla społeczności”. Dzięki cyklom szkoleń, uniwersytety trzeciego wieku będą miały szansę wzmocnić kompetencje liderskie swoich słuchaczy. Otrzymają również roczne wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz rozwoju swojego UTW, jak również dla   otoczenia i społeczności lokalnych. 

Konkurs PFRON: „Pokonamy bariery”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. Fundusz zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Wykonywanie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  może sfinansować lub dofinansować: zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia dla osób uprawnionych, koszty okresowego dostarczania zestawów niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku (koszt produktów i koszty dostarczenia), koszty związane z realizacją recept (bez odpłatności za same leki), zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np.: rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji), a także pokryć inne koszty niezbędne dla realizacji powyższych zadań publicznych. 

Nabór do Programu LIFE 2020

Program LIFE to jedyny program Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. W ramach tego Programu Komisja Europejska zaplanowała wsparcie dla instytucji i organizacji, które mają pomysł na ekoprojekt i rozwiązanie ważnego europejskiego problemu środowiskowego lub klimatycznego. Współfinansowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku zapowiedział także wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski . Najlepsze projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości nawet do 95% (Unijny LIFE i wsparcie NFOŚiGW).

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Fundacja im. Stefana Batorego proponuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji, jakimi są: ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym szczególnie kobiet i mniejszości, przestrzeganie praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrona środowiska i ochrona praw zwierząt. Inicjatywa Fundacji jest odpowiedzią na problemy związane z pandemią koronawirusa.

Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne, edycja 2020.

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Organizacje pozarządowe, których aktywność i cele działalności są zgodne z celami statutowymi Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, czyli dotyczą działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji.

Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. O dotacje w ramach oraz mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska.

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

Wsparcie Fundacji Energa

Fundacja Energa w nurcie realizowania swoich głównych celów wynikających z jej statusu, udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Priorytetem są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.

Banery

Kalendarium

Banery