Różne

Wykonywanie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  może sfinansować lub dofinansować: zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia dla osób uprawnionych, koszty okresowego dostarczania zestawów niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku (koszt produktów i koszty dostarczenia), koszty związane z realizacją recept (bez odpłatności za same leki), zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np.: rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji), a także pokryć inne koszty niezbędne dla realizacji powyższych zadań publicznych. 
Przy czym, dotacja nie może zostać przyznana na:
a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
b) zadanie już zrealizowane;
c) spłatę zaległych zobowiązań;
d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;
e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);
f) koszty zakupu rzeczowych składników majątku o wartości przekraczającej 3500 zł netto;
g) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

Kto może złożyć wniosek?
W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Termin składania wniosków
Oferty można składać do 5 listopada 2020 roku. 
Oferty należy przesłać w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: info@kombatanci.gov.pl
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.


Więcej informacji znajduje się na portalu organizacji samorządowych pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/330075-wykonywanie-zadan-opiekunczych-wykonywanych-na-rzecz-srodowiska-kombatanckiego-dzialaczy.html


oraz na stronie programu pod adresem:
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2272-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-%C5%9Bwiadczenie-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego,-dzia%C5%82aczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-innych-uprawnionych-w-zwi%C4%85zku-z-obowi%C4%85zuj%C4%85cym-stanem-epidemii.html

 

 

  • data: 2020-11-02
  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery