Konkursy zakończone

Program „Muzyka”

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od gatunkowych podziałów. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Do zadań programu należy wspieranie projektów, realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców . Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
Projekty istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu artystycznego, powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst kulturowy, wprowadzać nową jakość do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego, w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury muzycznej. Wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może być zarówno koncentracja organizatora na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w sposób przemawiający do elitarnej publiczności o wysokich kompetencjach kulturowych, jak również realizacja idei popularyzatorskich opartych na dużej komunikatywności przekazu i skierowanych do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Istotnym celem programu jest także wspieranie tych przedsięwzięć artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub twórcy. Biorąc pod uwagę fakt, że ważnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów jest stabilność finansowa i organizacyjna, program umożliwia finansowanie zadań w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu.
Wsparcie finansowe kierowane będzie przede wszystkim do zadań o wysokich lub co najmniej średnich budżetach, budowanych w oparciu o różnorodne źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują stabilność działania i realizację przyjętych celów merytorycznych. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizatorów będzie więc ich doświadczenie oraz umiejętność pozyskiwania znaczących środków na realizację zadania, a także zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Choć regulamin programu umożliwia wspieranie zadań, których budżety będą w dużej mierze oparte na dofinansowaniu ministerialnym, zadania te będą wspierane jedynie w przypadkach uzasadnionych wysoką wartością merytoryczną i niekomercyjnym charakterem zadania.
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie naboru wniosków w terminie do 30 listopada 2018 roku.
W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych
po zakończeniu naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.

Więcej o programie -http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/muzyka.php

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery