Konkursy zakończone

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit.

 

„Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”, jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport. Cele Programu: Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.  Celami szczegółowymi są:
1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i Pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;

3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
 O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa w rozdziale II mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanych dalej „środkami FRKF”, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku  przeznacza się kwotę 18 700 000,00 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od przychodów Funduszu lub w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków ze środków Funduszu na rok 2019.

TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków FRKF wyłącznie zadań, wymienionych w rozdziale II, które będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 2. Zadania powinny być realizowane w sposób i w terminach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyznana kwota dofinansowania powinna być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie i załącznikach. Sprawozdania finansowe i merytoryczne powinny być sporządzane w sposób prawidłowy, rzetelny i terminowy.
więcej - https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2421,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2019-r-w-ramach-rozwijan.html

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery