Konkursy zakończone

Otwarty konkurs ofert „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”

 Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie są narażeni w życiu codziennym. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na aspekt bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.
Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 r.

  • -

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania,

kształtowania właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior oraz uświadamianie seniorów o możliwościach zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),

aktywizacja seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej,

promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, zachowań osób z otoczenia seniora dotyczących właściwych reakcji przy udzieleniu pomocy i wsparcia,

wykorzystanie w kampanii zwycięskich spotów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym w MSWiA „Aktywny senior to bezpieczny senior”.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

więcej - Tutaj

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery