Konkursy zakończone

Konkurs: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2019r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 24.00. 
Do dnia 27.02.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:
- propagowanie, podejmowanie działań profilaktyczno-informacyjno - edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy;
- zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy;
- wspieranie istniejących, opracowywanie a także promowanie nowych rozwiązań w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb zajmujących się problematyką  przemocy.
Uwaga: przy dokonywaniu oceny merytorycznej ofert, w przypadku realizacji programów profilaktycznych, w ramach kryterium 3 brane będzie również pod uwagę poszerzenie oferty o wykorzystanie projektu zawartego w „Systemie rekomendacji
programów profilaktycznych”.

Dokumentacja Konkursu

  • autor: Z. Karpiński Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-02-05
  • konkurs dla organizacji  społecznych

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery