Konkursy zakończone

EtnoPolska 2020

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.
Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.


Uprawnione do składania wniosków w programie są:
•    samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
•    organizacje pozarządowe;
•    koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
•    kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
•    podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.


Termin składania wniosków:
Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku. Formularz wniosku dostępny będzie w systemie EBOI.

Więcej informacji:
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2020
Informacji o programie udziela Barbara Tuszyńska, tel. (+48 22) 21 00 178, e-mail: btuszynska@nck.pl w dni robocze w godzinach 10.00–14.00.

                                                                                          8BtUdkQe9I4Z8AAAAASUVORK5CYII=

                                                           Instytucja nadzorująca:

                                                                                                     x+yCX0rmoOmlAAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • data: 2020-01-03

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery