Konkursy zakończone

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.


Kto może złożyć wniosek?
O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się:
•    organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
•    spółdzielnie socjalne,
•    koła gospodyń wiejskich,
•    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.


Na co można uzyskać dofinansowanie?
Dotację można otrzymać na wsparcie kluczowych obszarów działalności oraz funkcjonowania organizacji, które zostały podzielone na dwa priorytety:
1.    Działania wspierające (Priorytet 1):
o    Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2.    Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
o    Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
o    Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
o    Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1-3;
o    Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.


Termin składania wniosków
 Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.
Program jest realizowany w okresie: trwania stanu epidemii, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz.491 i 522).; innych stanów nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.


Więcej informacji na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/321910-program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-321910.html

                                                                                          oj1l9zlaWfoAAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2020-05-08

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery