rok 2021

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 08 października 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar rewitalizacji i pozostały teren stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2021 zgłoszonych zostało 31 projektów. Na spotkaniu w dniu 18 września 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Poproszono o opinie Wydziały merytoryczne i Radcę Prawnego. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji i wynikiem weryfikacji przez Zespół zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji. Następnym etapem będzie akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na obszary nastąpi w dniu 8 października 2020 roku.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Termin od dnia 26 sierpnia 2020 roku do dnia 10 września 2020 roku

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt do Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
- zadania inwestycyjne muszą spełniać wymogi formalne Ustawy o dostępności, z uwzględnieniem – o ile jest to możliwe – uniwersalnego projektowania, uwzględnianego w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 17 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.
Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.

Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub  w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5 (na parterze).
Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca/y. Autor projektu nie może udzielić poparcia składanemu przez siebie wnioskowi.

Wnioski składane mogą być:
- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
- w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.

Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.

Budżet Obywatelski na 2021 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka. Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny. Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka

UCHWAŁA NR IX/76/19 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Banery

Kalendarium

Banery