CEEB

Złóż deklarację do CEEB – do 30 czerwca!

Tylko do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać on-line lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu.  

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438 t.j.).

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi. Art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wprowadza sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. 

Wzory deklaracji znajdziecie na stronie miasta.

Wzór deklaracji w wersji papierowej jest dostępny w Biurze Podawczym urzędu oraz w pokojach nr 9 i 15 w budynku urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4.

CEEB - złóż deklarację

  • 1

CEEB - pozostał tylko miesiąc na złożenie deklaracji

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać on-line lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438 t.j.).

Pozostały dwa miesiące na złożenie deklaracji źródeł ciepła

Pozostały dwa miesiące na złożenie deklaracji źródeł ciepła

W wyniku nowelizacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 13 stycznia 2021 r. począwszy od 1 lipca 2021 r. każdy z właścicieli budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych ma obowiązek złożenia deklaracji odnośnie źródeł ciepła.

Przypominamy, że: dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r., a dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten to dwa tygodnie od jego uruchomienia.

Do 30 czerwca złóż deklarację do CEEB

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji do powietrza substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji

W celu umożliwienia działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w Polsce powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której gromadzone są dane dotyczące źródeł ciepła znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
W związku z tym przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń w budynku lub podgrzania wody użytkowej.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia
deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
W przypadku budynków istniejących deklarację trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r., a w budynkach nowo powstałych lub w przypadku wymiany źródła ciepła w budynkach istniejących - w ciągu 14 dni od momentu zakończenia budowy lub inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła.

Banery

Kalendarium

Banery