Petycje

Odpowiedź na petycję w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci w żłobku miejskim z dnia 3.11.21 r.

Rawa Mazowiecka, 03.11.2021 r.

W imieniu Rodziców: dane osobowe do wiadomości UM Rawa Mazowiecka

Znak sprawy: EIS.152.2.2021.AR

W odpowiedzi na petycję z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci w żłobku miejskim lub nowego punktu działającego na zasadach żłobka na terenie Miasta Rawa Mazowiecka informuję, że ze względu na aktualne warunki lokalowe Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” liczba dzieci przyjętych do żłobka nie może zostać zwiększona.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z § 2 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72):

„Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz jego wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

 b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie”.

Obecnie do żłobka może uczęszczać 120 dzieci i tyle właśnie dzieci zostało przyjętych. W placówce dzieci przebywają w 5 grupach wiekowych:

  • „Malinki” od 20 tyg. do 1 roku: 18 dzieci,
  • „Słoneczka” od 1 roku do 1,6 roku: 26 dzieci,
  • „Kropelki” od 1,6 roku do 2 roku: 26 dzieci,
  • „Leśne skrzaty” od 2 roku do 2,6 roku: 26 dzieci,
  • „Smerfy” od 2,6 roku do 3 roku: 24 dzieci.

W żłobku obecnie jest 5 sal zabaw i 4 sypialnie (jedna z sypialni została zagospodarowana na salę terapeutyczną dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki). W tej sytuacji jedyną możliwością na zwiększenie liczby dzieci przyjmowanych do Żłobka Miejskiego jest  rezygnacja z sal sypialnianych. Takie rozwiązanie spowodowałoby, że dzieci musiałyby spać w tej samej sali, w której mają zajęcia co spowodowałoby to duży problem logistyczny. Dodatkowo jedna z sypialni jest salą  bez okien, co uniemożliwia zagospodarowanie jej na salę zabaw. W pozostałych trzech sypialniach również nie jest zapewniona dostateczna ilość światła słonecznego. Wszystkie te zmiany negatywnie wpłynęłyby na dzieci, zaburzyły ich harmonijny rozwój. Sprzeczne byłoby to z ideą żłobka jako drugiego domu.

Dodatkowo zgodnie ze statutem żłobka do placówki w pierwszej kolejność przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują teren Miasta Rawa Mazowiecka, dodatkowo brane jest po uwagę m.in. to czy oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się. Wśród dzieci nieprzyjętych do placówki w większości przypadków te warunki nie były spełnione.

Miasto nie posiada obecnie innego lokalu, w którym mógłby być zorganizowany żłobek, ale jedną z możliwości, które zostaną wdrożone jest umożliwienie w przyszłym roku szkolnym uczęszczania dzieciom w wieku 2,5 roku do Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej. Zostanie tam stworzona grupa przedszkolna złożona wyłącznie z dzieci w tym wieku i dostosowana do ich możliwości rozwojowych. W tym roku szkolnym ze względu na nagłą usterkę dachu nad jedną z sal musiała ona zostać wyłączona z użytku. Po remoncie uszkodzonej części dachu i odnowieniu sali będzie możliwe stworzenie takiej grupy.

Sonduję również możliwość zabezpieczenia w budżecie miasta środków na udzielenie dotacji dla niepublicznych żłobków, które mogłyby zabezpieczyć miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Prywatny żłobek, który funkcjonuje w Rawie Mazowieckiej nie przejawiał chęci rozszerzenia swojej działalności w związku z czym uczęszcza do niego obecnie ok. 16 osób.

Jednocześnie mając na uwadze sytuację jaka istnieje Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/21 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada pozyskanie środków na działania ułatwiające powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. W ramach projektu będzie możliwe zatrudnienie 25 niań. Aktualnie projekt ten jest w fazie weryfikacji.

Chciałbym również zaznaczyć, że programy współfinansowane ze środków UE oraz program rządowy Maluch+ pozwalają na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych również przez osoby fizyczne w związku z czym zachęcam Państwa do aktywności w tej dziedzinie. Miasto również korzysta z takich środków na utrzymanie miejsc opieki w żłobku, czy też tworzenie i utrzymanie miejsc dla dzieci, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Petycja z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci w żłobku miejskim

  • Petycja w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku miejskim

Rawa Mazowiecka 07.10.2021

Dane osoby wnoszącej petycje w imienin Rodziców: dane osobowe do wiadomości Urzędu Miasta
Dane podmiotu, do którego wnoszona jest petycja: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Sz. P. Piotr Irla

Petycja w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci w żłobku miejskim lub nowego punktu działającego na zasadach żłobka na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Szanowny Panie Burmistrzu piszemy do Pana w celu zwrócenia Waszej uwagi na poważny problem, który dotyka mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka i okolic, a przede wszystkim rodzin z małymi dziećmi do lat 3.
Ze względu na dużą liczbę dzieci, które nie dostały się do jedynego w Rawie Mazowieckiej Żłobka Miejskiego z powodu braku miejsc, a takich dzieci było ponad 50 osób, prosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia grup lub utworzenia miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Wielu rodziców do opieki nad dziećmi korzysta z pomocy dziadków. Jednak w dzisiejszych czasach nasi rodzice są coraz dłużej czynni zawodowo i nie zawsze jest możliwość korzystania z takiego rozwiązania. Taka sytuacja zmusza wiele osób, najczęściej kobiety, do rezygnacji z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem/dziećmi.
Piszemy do Pana, by zwrócić uwagę na ten właśnie problem, który naprawdę jest dużym problemem dla bardzo wielu rodzin naszego miasta i w razie gdyby nie było możliwości powiększenia żłobka państwowego bardzo prosimy o rozważenie odpowiednio wysokiej dotacji celowej dla ewentualnych podmiotów planujących otwarcie żłobków niepublicznych; klubu malucha; dotacji, która umożliwiłaby dostęp do żłobka każdego mieszkańca.

Dlatego prosimy o pomoc w naszej sprawie i podjęcie stosownych działań.

Z poważaniem - osoba wnosząca petycje w imieniu Rodziców.

Lista załączników: Lista Rodziców dzieci do lat 3, 24 podpisy rodziców - dane osobowe do wiadomości Urzędu Miasta

Banery

Kalendarium

Banery