Aktualności Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2017

Zapytanie ofertowe na zakup defibrylatorów

Specyfikacja

zapytania ofertowego „Zdążyć z pomocą”, prowadzonego bez zastosowania

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

 

      I. INFORMACJE WSTĘPNE

 

 1. Zamawiający

Miasto Rawa Mazowiecka

Plac Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

fax: 46 814 43 23

www.rawamazowiecka.pl

e-mail: oswiata@rawamazowiecka.pl

 

 1. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczony jest znakiem: OKZiS.271.1.2017. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 

 1. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzenia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Udzielanie wyjaśnień

a) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni, przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację. Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamawiający zamieści zmiany także na tej stronie.

e) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.

f) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być za pomocą poczty elektronicznej (oswiata@rawamazowiecka.pl) lub faksem 46 814 43 23. Strona, która otrzymuje dokument lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia oferty o brakujące lub zawierające błędy dokumenty oraz do wezwania Oferentów do wyjaśnienia niejasnych elementów oferty.

 1. Zamówienie powtórzone.

Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówienia powtórzonego będzie ono polegało na zakupie defibrylatora szkoleniowego.

Do porozumienia się z wykonawcami ze strony zamawiającego upoważnieni są:

Jolanta Kosińska, Teresa Sekuter

II . PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu „Zdążyć z pomocą” dotyczącego dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów, którego opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 2 letniej gwarancji producenta na cały przedmiot zamówienia i jego elementy składowe.

III. TERMINY

 1. Oferty należy składać do dnia 16 października 2017 r. do godz. 1100 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zdążyć z pomocą” na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - biuro podawcze.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października  2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.
 3. Termin wykonania zamówienia: w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

IV.WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia są - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;
 2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, jakie wykonawcy muszą złożyć              w ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. wypełniony druk OFERTA WYKONAWCY stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,
 2. certyfikat zgodności PN-EN 60601(załączyć wraz z tłumaczeniem);
 3.  stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55(załączyć wraz z tłumaczeniem);

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 (OFERTA WYKONAWCY) do niniejszej specyfikacji.
 2. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać zapisom Specyfikacji.
 3. Oferta powinna być napisana na komputerze lub inną trwałą techniką.
 4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich w kwocie netto i brutto, cyfrowo i słownie wraz z określoną stawką podatku VAT, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub ich pełnomocników. W przypadku pełnomocników, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
 7. Ofertę wraz z załącznikami winna zostać przesłana na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r. do godziny 1100.

VI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (podatki, koszty transportu, ubezpieczenia itp.). Ostateczną cenę oferty należy określić w kwocie brutto (z podatkiem VAT), cena musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena sumaryczna – waga 100% oceniana w skali punktowej od 1 do 100 punktów.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

CENA (C) – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny sumarycznej podanej w ofercie – załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę sumaryczną otrzyma 100 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, według wzoru:

K = Cmin/Cr x 100 punktów

Gdzie:

K – ilość punktów dla ocenianej oferty

Cmin – najniższa cena sumaryczna oferty

Cr – cena sumaryczna oferty rozpatrywanej

Oferta, która przedstawia najwyższy wynik punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

VIII. INFORMACJE O CZYNNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

 

 

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2017-10-06

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery