Dostępność+

 

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka znajduje się w dwóch budynkach na terenie centrum miasta Rawa Mazowiecka.

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu:
  • Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
  • Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
  • Sekretarz Miasta
  • Skarbnik Miasta
 • Wydziały Urzędu i Referaty.

 

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Rawie Mazowieckiej. W budynku głównym na parterze znajdują się:

 • Biuro Podawcze
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Obywatelski i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W budynku głównym na piętrze znajdują się:

 • Sekretariat
 • Gabinet Burmistrza Miasta
 • Gabinet Zastępcy Burmistrza Miasta
 • Gabinet Sekretarza Miasta
 • Wydział Organizacyjny
 • Gabinet Przewodniczącej Rady Miasta

W budynku przy plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Rawie Mazowieckiej znajdują się:

 • Gabinet Skarbnika Miasta
 • Wydział Finansów i Analiz
 • Wydział Gospodarki Terenami
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Rozwoju i Inwestycji
 • Biuro Strategii i Przedsiębiorczości
 • Wydział Obywatelski i Zarządzania Kryzysowego- Zarządzanie Kryzysowe
 • Straż Miejska

 

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie można załatwić między innymi sprawy związane z:

 • zameldowaniem i wymeldowaniem; wyrobieniem dowodu osobistego; wydawaniem odpisów z Systemu Rejestrów Państwowych; rejestracją urodzeń, małżeństw, zgonów; transkrypcją i odtwarzaniem zagranicznych aktów stanu cywilnego, sprostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego, organizowaniem uroczystości z okazji „długoletniego pożycia małżeńskiego" i 100-lecia urodzin, zmianą imion i nazwisk;
 • podatkami i opłatami, w tym: podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych i opłatami za gospodarowanie odpadami;
 • nieruchomościami, w tym: sprzedażą lokalu mieszkalnego, nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości, zatwierdzeniem projektu podziału, dzierżawą nieruchomości gminnej, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
 • działalnością gospodarczą, w tym: zakładaniem działalności, uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu;
 • zezwoleniem na organizację imprezy masowej, zgłoszeniem organizacji zgromadzenia publicznego;
 • ochroną powietrza, w tym: wymianą pieców i kotłów węglowych, kontrolą palenisk w budynkach, decyzjami środowiskowymi;
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • edukacją, w tym nadzorem nad placówkami oświatowymi w gminie;
 • profilaktyką uzależnień, pomocą osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • usługami komunalnymi i gospodarowaniem odpadami;
 • zezwoleniem na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną;
 • sprawami z zakresu inwestycji, w tym uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • sprawami związanymi z organizacją pracy Rady Miasta Rawa Mazowiecka.


Załatwianie spraw w Urzędzie

Aby załatwić sprawę w Urzędzie, można:

 • Napisać pismo i wysłać je pocztą na adres:

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

 • Napisać pismo i przynieść je na Dziennik Podawczy do Biura Obsługi Interesanta, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, (parter) w godzinach pracy urzędu
 • Napisać wiadomość e-mail i wysłać ją na adres: um@rawamazowiecka.pl
 • Napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: /kb5177yoql/skrytka
 • Zadzwonić pod numer: + 48 46 814 47 11
 • Przyjść do Urzędu osobiście

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Punkt obsługi interesantów, w tym osób starszych i z niepełnosprawnością ruchową, znajduje się w budynkach przy ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

Specjalnie oznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

W Urzędzie są dostępne pętle indukcyjne. Są to pętle przenośne. Mogą być wykorzystana także w innych budynkach.

Urząd zapewnia obsługę tłumacza migowego online.

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących

Do urzędu można wejść z psem asystującym.

Po wcześniejszym umówieniu (telefonicznym lub e-mail) do obsługi zostanie wyznaczony pracownik, który pomoże w poruszaniu się po urzędzie i załatwieniu sprawy.

Banery

Kalendarium

Banery