lata 2024/2025

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Termin od dnia 10 stycznia 2024 roku do dnia 24 stycznia 2024 roku

 

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 16 lat.

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę projektów do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Zgłaszane zadania do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego muszą być:

- zgodne z prawem;

- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych);

- nie dopuszcza się realizacji projektów inwestycyjnych, które są planowane na gruntach nienależących do zasobów nieruchomości miasta, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej oraz terenów osiedli wielomieszkaniowych, po uzyskaniu zgody tegoż użytkownika wieczystego na realizację projektu na okres minimum 5 lat, ze względu na trwałość projektu;

- ogólnodostępne czyli bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta; 

- zawierać sposób promocji miasta i Rawskiego Budżetu Obywatelskiego;

- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym; 

- wykonalne technicznie; 

- zadania inwestycyjne muszą spełniać wymogi formalne Ustawy o dostępności, z uwzględnieniem – o ile jest to możliwe – uniwersalnego projektowania, uwzględnianego w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 8 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego projektu.

Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5 (na parterze).
Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca/y. Autor projektu nie może udzielić poparcia składanemu przez siebie wnioskowi.

 

Wnioski składane mogą być:

- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;

- w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.

 

Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji.

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery