Organizacje pozarządowe: związki, stowarzyszenia

Zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

W związku z wykonaniem  uchwały Nr III /7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2011 r. -  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka prosi organizacje pozarządowe oraz podmioty , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  o wytypowanie swoich przedstawicieli  jako kandydatów na członków  komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert,  organizowanych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do ogłoszenia

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery