Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała nr XXVI/243/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (miejskich) ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z pózn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§1 Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej nadaje się Regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2 Traci moc uchwała nr XXX/249/97 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 kwietnia 1997r w sprawie uchwalenia statutu Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

drukuj całą stronę

Banery

Kalendarium

Banery