Podstrony strony Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie dot. obowiązku zgłoszenia zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020 i z 2020 r. poz. 150) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane będą na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwraca się do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków celem aktualizacji gminnej ewidencji.

Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji:

  • adres i numer ewidencyjny nieruchomości,
  • ilość osób zamieszkujących nieruchomość,
  • dane techniczne zbiornika, w tym częstotliwość jego opróżniania
  • dane techniczne i parametry przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym częstotliwość i sposób pozbywania się osadów ściekowych

Druki zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej miasta

W przypadku nie złożenia zgłoszenia zostanie przeprowadzona kontrola na nieruchomości przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w celu ustalenia, czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Wypełnione zgłoszenia należy przesłać na adres um@rawamazowiecka.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery