Program "Ciepłe Mieszkanie"

Ciepłe Mieszkanie – dotacje dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych

Od dnia 14.03.2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami/ współwłaścicielami lub osobami posiadającymi ograniczone prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym,  zlokalizowanego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Rawa Mazowiecka. Termin zakończenia naboru to 31.12.2023 r. lub do wyczerpania puli środków

Wnioski mogą składać Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania na zasadach określonych w Regulaminie określającym sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 -2024 stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli nr 28/2023 z dnia 06.03.2023 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo przy wymianie źródła ciepła możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, Biuro Podawcze,
 • w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ADRES SKRYTKI ePUAP: /kb5177yoql/skrytka.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie określający sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 -2024.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 46 814 47 11 wew.130 lub 46 814 23 39 

UWAGA

W celu prawidłowego złożenia wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się
z treścią Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jak również z treścią załączników do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli  nr 28/2023 z dnia 06.03.2023 r.

W szczególności należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć:

 • Decyzję/informację przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotyczącą warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydanej dla budynku wielorodzinnego, o ile została wydana w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub informację od przedsiębiorstwa ciepłowniczego o technicznych i ekonomicznych możliwościach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. W sytuacji, gdy takie warunki istnieją, nie ma możliwości udzielenia dofinansowania dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła.
 • Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2021 rok – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Treść ogłoszenia o naborze znajduje się poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące programu, zarządzenia wraz załącznikami znajdziemy w zakładce Dla mieszkańca/Programy

 • data: 2023-03-09
 • Logo Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
 • Logo Ministerstwa Klimatu
 • Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery