Program "Ciepłe Mieszkanie"

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Cel Programu:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjenci końcowi:

Beneficjentem końcowym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Termin i sposób składania wniosków:

 • I nabór prowadzony jest od 16.08.2023 r. do 31.10.2023 r. lub do wyczerpania środków.
 • Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 • Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w Uchwale nr LII/438/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w latach 2023-2024.

Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć:

Przedsięwzięciem dla beneficjenta jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • Zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego
  „Ciepłe Mieszkanie”, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej c.w.u.) lokalu mieszkalnego albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do istniejącego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła.
 • Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż).
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.
 • Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Koszty kwalifikowane

Katalog kosztów kwalifikowanych
Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych w Załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Załącznik zawiera również minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.


Kwalifikowalność VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent ten nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.


Okres kwalifikowalności kosztów

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z Miastem Rawa Mazowiecka. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 • Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia zostanie określony w umowie o dofinansowanie z Beneficjentem końcowym i nie może przekroczyć 30.09.2024 r.

Warunki dofinansowania udzielanego przez Miasto dla Beneficjenta końcowego

 • Dotacja przyznawana jest ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi.
 • Miasto Rawa Mazowiecka przeprowadza nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych.
 • Po ocenie wniosku o dofinansowanie pod względem warunków kwalifikujących do Programu, Miasto Rawa Mazowiecka zawiera umowę o dofinansowanie z Beneficjentem końcowym.
 • Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, przy czym łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach programu musi być zgodny z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.
 • Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym tzw. uchwały antysmogowej.
 • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty przy składaniu wniosku o płatność.
 • Ostateczne rozliczenie Beneficjenta końcowego musi zostać złożone do Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni roboczych od zakończenia przedsięwzięcia, ale nie później niż zostało to ujęte w umowie o dofinansowanie.
 • Rozliczenie wniosków o płatność beneficjentów odbywa się w systemie kwartalnym. Beneficjent końcowy otrzyma należną kwotę dofinansowania po rozpatrzeniu przez WFOŚiGW w Łodzi wniosku o płatność złożonego przez Miasto Rawa Mazowiecka za dany kwartał.
 • Miasto Rawa Mazowiecka dokona kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia dla co najmniej 10% zakończonych w danym roku przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych.

Szczegółowe informacje na temat programu i zasad udzielania dofinansowania znajdują się poniżej.

 • data: 2023-03-08
 • Logo Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
 • Logo Ministerstwa Klimatu
 • Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery