2016

Konsultacje dla chętnych – konkurs dla poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ na lata 2014-2020

W środę, 4 stycznia 2017 r. zapraszamy zainteresowane podmioty z obszaru rewitalizacji na indywidualne konsultacje. Ich celem jest analiza możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu do poddziałania VI.3.2. Propozycja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów, określonych w regulaminie konkursu.
Konsultacje odbędą się w godzinach 10.00-16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, I p. Zapisy prowadzone są do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 pod nr tel. 46/814 26 28 lub 46/814 42 01. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawowe informacje

1. Wśród beneficjentów mogą znaleźć się m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, przedsiębiorcy, jst, związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, LGD.

2. Podstawowe typy projektów, przewidzianych do realizacji w ramach poddziałania VI.3.2:

- prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej architektury),

- przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

3. Termin składania wniosków upływa w piątek, 27 stycznia 2017 r.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu rewitalizacji

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal dziękuje za zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rawskiego programu rewitalizacji. Do udostępnionego materiału, zawierającego przede wszystkim pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, wpłynął jeden formularz konsultacji zawierający uwagi, propozycje i opinie.

Otwieramy konsultacje społeczne projektu rawskiego programu rewitalizacji

Burmistrz miasta zaprasza do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025”. Prezentowany materiał stanowi kluczową część dokumentu, obejmującą pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji.

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców Rawy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych rawskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje rozpoczną się we wtorek, 5 lipca br. i potrwają do poniedziałku, 11 lipca br. włącznie. Z dokumentem będzie można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 lub korzystając ze strony internetowej Miasta: rawamazowiecka.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W tych miejscach zostanie także udostępniony formularz konsultacji w celu zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji, spostrzeżeń do programu rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych koncepcji na zagospodarowanie centrum miasta

Burmistrz Miasta dziękuje wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”, zarówno za udział w spotkaniu otwartym z jej autorami oraz za złożenie uwag z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej

Rozpoczynamy dziś, 22 lutego, konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu koncepcji.

Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

 • Koncepcja pokonkursowa - strona tytułowa
 • Koncepcja pokonkursowa - idea projektu
 • Koncepcja pokonkursowa - cel zmian
 • Koncepcja pokonkursowa - wyjaśnienie rewitalizacji
 • Koncepcja pokonkursowa - wyjaśnienie rewitalizacji
 • Koncepcja pokonkursowa - diagnoza
 • Koncepcja pokonkursowa - mapa inwentaryzacja terenu
 • Koncepcja pokonkursowa - mapa inwentaryzacja zieleni
 • Koncepcja pokonkursowa - inwentaryzacja zieleni
 • Koncepcja pokonkursowa - mapa inwentaryzacja instalacji
 • Koncepcja pokonkursowa - zasady kształtowania
 • Koncepcja pokonkursowa - wizualizacja
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Wolności
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - plac Piłsudskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Wizualizacja - ulica Wyszyńskiego
 • Koncepcja pokonkursowa - gra miejska
 • Koncepcja pokonkursowa - rzeźby - symbole gry miejskiej
 • Koncepcja pokonkursowa - parasole, tablice informacyjne
 • Koncepcja pokonkursowa - proponowana kolorystyka elewacji, dachów i cokołów
 • Koncepcja pokonkursowa - porównanie powierzchni
 • Podziękowanie

Konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” W poniedziałek, 22 lutego br. zostanie zaprezentowana przedmiotowa koncepcja ubranistyczno-architektoniczna centrum naszego miasta.
 • Projekt koncepcyjny
 • Widok założenia z lotu ptaka
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny ulica Wyszyńskiego
 • Projekt koncepcyjny ulica Wyszyńskiego
 • Projekt koncepcyjny ulica Wyszyńskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny ulica Zamkowa

Banery

Kalendarium

Banery